loader image

Informazioni sui contatti

Modulo di Contatto

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Bukar Turizm Yatırımları Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

 1. Tanımlar Kişisel Veri:

– Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

– Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti,

– Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK ): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek ve size daha iyi ve güvenli hizmet sunmak amacıyla Şirketimiz tarafından mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizi Toplama Amacı

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, gerek mevzuat gerekse Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen temel ilkelere uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel verileri toplama amaçlarımız:

– Dönemsel kampanya çalışmaları yapmak,

– Ürün ve hizmetlerimize ilişkin pazarlama, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek,

– İstatistiki bilgi toplamak ve derlemek,

– Müşteri memnuniyetini artırmak,

– Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

– Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmektir.

 1. Kişisel Verilerin Paylaşımı

Şirketimiz KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde tarafımızdan ve iş ortaklarımızla yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla paylaşabilmektedir.

Kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, avukatlarımıza, denetçilerimize, hizmet aldığımız üçüncü kişilere, yetkili kamu kurumları ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar şöyledir:

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 – Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.bukar.com.tr internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak iletebilirsiniz.

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bukar Turizm Yatırımları Anonim Şirketi

Mersis No: 0631063145600016

Ticaret Sicil No: 209782

İnternet Adresi: www.bukar.com.tr

Telefon Numarası: 0232 999 12 40

E-Posta Adresi: [email protected]

Adres: Bahariye Mah.1838 Sok No: 6 D: 2 Karşıyaka / İzmir

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

Bukar Turizm Yatırımları Anonim Şirketi (“Şirket”) kullanıcıların isteğine bağlı olarak web sitesi üzerinden elde ettiği kişisel verileri toplarken ve kullanırken izlediği prensipler bu Gizlilik Politikası’nda düzenlenmektedir.

 1. Web Sitemiz Üzerinden Hangi Kişisel Verileri Topluyoruz?

Şirketimiz web sitesi üzerinde, kullanıcıların web sitesine erişimi ve yapacakları işlemlere bağlı olarak kullanıcının; kimlik bilgisini, işlem güvenliği bilgisini, IP bilgisini, iletişim bilgisini, talep/şikayet yönetimi bilgisini, kullanıcı bilgisini, olay yönetim bilgisini, kullanıcı işlem bilgisini web sitesine konu hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli olabilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri toplayabilecektir. Kullanıcı, kendi isteği doğrultusunda Şirketimiz ile paylaşabileceği verilerin işbu Gizlilik Politika’sında belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir.

 1. Web Sitemizde Kullanılan Çerezlere İlişkin Bilgilendirme

Şirketimiz tarafından, kullanıcıların web sitesindeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi veriler otomatik olarak toplanmakta olup; işbu çerezlere ilişkin Şirket politikamıza internet sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

 1. Web Sitemizde Üzerinden Elde Ettiğimiz Kişisel Verilerin Kullanılma Amacı

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, gerek mevzuat gerekse Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen temel ilkelere uygun olarak kullanıcının web sitesinden faydalanabilmesi, web sitesine üyelik söz konusu ise üyelik kaydının gerçekleştirilmesi, sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetin geliştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi, bu kapsamda kullanıcıya gerekli bilgilendirilmelerin yapılması, kullanıcı ile temas kurulması ve sunduğumuz hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlenmektedir.

Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri kullanıcının ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

 1. Web Sitemizde Üzerinden Elde Ettiğimiz Kişisel Verilerin Paylaşımı

Şirketimiz, web sitesi üzerinden elde ettiği kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri web sitesi kapsamında kullanıcıya sunulan hizmetlerin ifası amacıyla hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarabilecektir.

Şirketimiz kullanıcının güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, hizmetlerimize ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda veya kullanıcıya sunulan sair gizlilik metinlerinde yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için kullanıcı verilerini gerekli gördüğü üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların kullanıcının kişisel verilerini dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

 1. Web Sitemizde Üzerinden Elde Ettiğimiz Kişisel Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri

Kullanıcı, Şirketimize başvurarak kendisiyle ilgili: – Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

– İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

– İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kullanıcı, yukarıda sıralanan haklarına yönelik başvurularını, www.bukar.com.tr internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak iletebilecektir. Anılı taleplere ilişkin Şirketimizin gerekçeli yanıtı, yazılı veya dijital ortamdan kullanıcıya iletilecektir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esas olup; işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Kullanıcı, Şirketimize kendisi tarafından sağlanmış olan, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcının güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirketimizin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 1. Web Sitemiz Üzerinden Elde Ettiğimiz Kişisel Verilere İlişkin Saklama Süresi

Şirketimize kullanıcı tarafından sağlanan kişisel veriler ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca saklanacaktır.

 1. Şirketimizin Veri Güvenliğine İlişkin Almış Olduğu Önlemler

Şirketimiz, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Web sitesi üzerinde başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirketimiz uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik bünyesinde herhangi bir sorumluluk taşımamakta olup; kişisel verilerin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

 1. Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Web sitesinde sunulan hizmetlerden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Şirketimiz, Gizlilik Politikası hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel Gizlilik Politikası, kullanıcıya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bukar Turizm Yatırımları Anonim Şirketi

Mersis No : 0631063145600016

Ticaret Sicil No: 209782

İnternet Adresi: www.bukar.com.tr

Telefon Numarası: 0232 999 12 40

 E-Posta Adresi: [email protected]

Adres: Bahariye Mah.1838 Sok No: 6 D: 2 Karşıyaka / İzmir

ÇEREZ POLİTİKASI

Bu Çerez Politikası, Bukar Turizm Yatırımları Anonim Şirketi tarafından yönetilen web sitesinde kullanılmakta olan çerezlere ilişkin olarak, web sitesi ziyaretçilerinin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Çerez Nedir?

Çerez, web sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu metin dosyasıdır. Çerez, bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, web sitesinin geliştirilmesi ve ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi sunmak amacıyla cihazlara (bilgisayar, telefon, tablet) yerleşmektedir. Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup; bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır.

 1. Web Sitemizde Hangi Çerezler Ne Amaçla Kullanılmaktadır?

Web sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır. Web sitemizde zorunlu çerezler kullanılmakta olup; bu çerezlerin kullanımı web sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. İşlevsellik ve Tercih Çerezleri sizlerin site üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak web sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. Hedefleme veya Reklam Çerezleri ile sizlere web sitemizde veya web sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak fırsatını yakalıyoruz.

 1. Çerezlerin Yönetimi

Genellikle tarayıcılar, otomatik olarak çerezleri kabul edecek şekilde çalışmaktadır. Kullanmakta olduğunuz tarayıcınıza bağlı olarak; web sitelerini ziyaret ettiğinizde kullanılan çerezler hakkında bunların kabul edilmesinden önce uyarı verilmesi, bütün çerezlerin engellenmesi ve sair hususlarda değişiklikler yapabilirsiniz. Web sitemizi farklı cihazlardan ziyaret ediyorsanız, her bir cihaz kapsamında tarayıcı ayarlarını değiştirmeniz gerekmektedir. Web sitemizde kullanılan çerezleri engellemeniz halinde web sitemizden alınan verimin düşeceğini ve web sitemizin düzgün çalışmayabileceğini bilgilerinize sunarız. İnternet tarayıcılarındaki çerez ayarları hakkında daha detaylı bilgi için aşağıda belirtilen linkleri inceleyebilirsiniz.

Google Chrome için;

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Mozilla Firefox için:

https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerinikaldirma

Microsoft İnternet Explorer için:

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage- cookies

Gizliliğiniz bizim için önemli olup; gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğinin korunması amacıyla sistemimiz ve altyapımız en güvenilir seviyede tutulmaktadır. Bu kapsamda, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’na uygun olarak hazırlanan Aydınlatma Metnine internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

Bukar Turizm Yatırımları Anonim Şirketi işbu metinde kullanıcılarına veya internet sitesi ziyaretçilerine bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını haizdir.

Loading...